ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยการปูผิวแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ย. 62212,152.00
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะชาบตู้แอร์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ส.ค. 621,726,000.00
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอ
กันเงินเบิกเหลี่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2561) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19 เม.ย. 621,340,500.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ
หมู่ที่ 4 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำ
ปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 62373,000.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง บ้านช่องลม
หมู่ที่ 13 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 6294,600.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9  (โครงการก่อสร้างฯ
ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2561)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 62235,300.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 62309,800.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย
หมู่ที่ 7 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 62295,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10
(โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำปีงบประมาณ
2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 มี.ค. 62246,300.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าผึ้ง
หมู่ที่ 11 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 มี.ค. 62113,300.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าป่าผึ้ง
หมู่ที่ 12 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
13 มี.ค. 62156,900.00
ราคางกลาง จ้างโครงการก่สอร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าป่าผึ้ง
หมู่ที่ 12 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62133,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6
(โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำปีงบประมาณ
2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62173,200.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62181,300.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62122,900.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านช่องลม
หมู่ที่ 1 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62196,400.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านช่องลม
หมู่ที่ 1 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62133,000.00 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *