ผู้ชนะการเสนอราคา

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107163818)08 ต.ค. 6314,980.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107012965)01 ต.ค. 6324,000.00
จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินเอกชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107019671)01 ต.ค. 63350,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63350,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63134,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 153 เมตร บ้านหัวฝาย หมู่่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63278,400.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 60 เมตร บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63116,600.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 6311,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 637,870.00
ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 63105,000.00
จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1574 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 6313,600.00
จ้างซ่อมแซมลูกรังเพื่อการสัญจรและการเกษตร บ้านช่องลม หมู่ที่ ๑, บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ ๖, บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๙, และบ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 63130,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 63314,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 6348,400.00
จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบเกเบียนและแมสเทรส บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ก.ย. 631,503,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 63310,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 63399,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 109 เมตร บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ก.ย. 63288,800.00
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ย. 63103,700.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ก.ย. 6317,670.00
เหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 08 ก.ย. 635,200.00
ซื้อหัวเชื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง (เดลต้าเมทริน สูตรเสริม) จำนวน ๒๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 ก.ย. 6339,600.00
จ้างเหมาอาหารกลางวัน จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 6313,840.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 637,304.00
จ้างเหมาอาหารกลางวันโครงการอบรมเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 637,360.00
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 636,440.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 6329,306.00
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 กก/ตร.ซม. จำนวน 5 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 639,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 6329,306.00
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดืิอน กันยายน 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 6325,200.00
ซื้อหลอดไฟ LED ๑๘ วัตต์ (หลอดยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 6314,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่มาน บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7- บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 634,500,000.00
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจเช็คตามระยะการทำงาน 500 ชั่วโมง ของรถขุกตัก หมายเลขทะเบียน ตค-4125 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ส.ค. 637,186.12
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจเช็คตามระยะการทำงาน 500 ชั่วโมง ของรถขุกตัก หมายเลขทะเบียน ตค-4125 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 637,186.12
ซื้อวัสดุช่วยเหลือจากภัยพิบัติ (กระสอบฟาง ,เชือกฟาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 6314,940.00
ซื้อวัสดุช่วยเหลือภัยพิบัติ (ทราย,หิน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ส.ค. 6320,000.00
ซื้อวัสดุช่วยเหลือ (กระสอบฟาง,เชือกฟาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 6314,940.00
ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% (ขนาดบรรจุซองละ ๕๐ กรัม ๕๐๐ ซอง/ถัง) จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ส.ค. 63120,000.00
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ งบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 6323,100.00
จ้างทำประกาศนียบัตร/ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายพร้อมเข้าเล่มรวมปกเอกสาร โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ งบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 6310,000.00
ซื้อน้ำยาเติมถังดับเพลิง (อัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ส.ค. 636,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานกองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 639,050.00
จ้างเหมารื้อถอนเครื่องสูบน้ำ พร้อมท่อดูดน้ำ (ของเดิมที่ชำรุด) และทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำลึก ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งท่อดูด และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ใช้งานได้ดังเดิม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 6329,000.00
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร แคนนอน รุ่น IR 2520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 6322,000.00
ซื้อชุดพ่นฝอยละออง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 637,420.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 639,800.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเทพื้น หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63199,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63234,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63182,000.00
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 6325,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 63320,000.00
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำ หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 63440,000.00
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ( อายุ ๓- ๕ ปี )จำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 635,400.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล.หมู่ที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 63366,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล.กั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ 13 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 63350,000.00
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563 ประจำปี 2563 สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 63152,169.08
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 63129,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 63160,000.00
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 6325,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 63290,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิ.ย. 6345,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 63352,000.00
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-8593 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิ.ย. 637,560.00
จ้างจ้างเหมาบริการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมรุ ฌาปนสถานป่าช้าขี้หนอน สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานป่าช้าขี้หนอน พร้อมฝังกลบ บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 6390,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มิ.ย. 631,050,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บล็อคตัวหนอน จำนวน 160 ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 6344,800.00
ซื้อวัสดุกอ่สร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิ.ย. 636,900.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หัวฝาย ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 6326,040.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 6320,270.00
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 6332,400.00
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 6332,400.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พ.ค. 63300,000.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี. จำนวน 11439 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 6389,452.98
จ้างโครงการก่อสร้างพื้น คสล.เพื่อขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 พ.ค. 63245,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทารองพื้นและทับหน้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 พ.ค. 636,200.00
จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พ.ค. 6310,400.00
เหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ( จำนวน ๑๗ วันทำการ01 พ.ค. 6322,780.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูพื้นผิวแอสฟัลติก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 63193,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เม.ย. 63330,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 63208,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เม.ย. 63330,000.00
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 637,500.00
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 632,500.00
ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 632,800.00
ซื้อถังขยะแยกประเภทฝาสวิง ขนาด 60 ลิตร (สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เม.ย. 639,490.00
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เม.ย. 637,200.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 6311,250.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 63322,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 635,005.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้1.ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ อะกรีเซฟ ขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร จำนวน 10 ขวด2.ผลิดภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ เบสต้าแควน-เอส ขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร จำนวน 10 ขวด3.ชุดป้องกันสารเคมี (PPE) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 6336,100.00
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 63410,000.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เม.ย. 6316,170.00
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 63155,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 636,687.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มี.ค. 636,687.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขนาด 4X9 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 635,400.00
ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2563 รายการดังนี้หนังสือพิมพ์ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. 6๓ – ๓0 เม.ย. 6๓ ประกอบด้วย นสพ.ไทยรัฐ 16 ฉบับ/วัน จำนวน ๓๐ วัน ฉบับละ 10.-บาท , หนังสือพิมพ์มติชน 1 ฉบับ/วัน จำนวน ๓๐ วัน ฉบับละ 10.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 635,100.00
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินเอกชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน โดยคิดราคาและตรวจรับตามปริมาณขยะที่นำไปกำจัดจริง ในอัตรากิโลกรัมละ ๐.๔๗ บาท หรือ ๔๗๐.-บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ต่อตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 63350,000.00
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 63100,000.00
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าของรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4690 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 6319,377.70
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัส จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 6320,800.00 
จ้างโครงการก่สอร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 (โครงการก่อสร้างฯ ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2561)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 63167,000.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด(๑ ชุด = วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า + เหรียญ + บัตรประกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 6354,000.00
ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1% (ขนาดบรรจุ ซองละ 50 กรัม = 500 ซอง / ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 6336,000.00
ซื้อบุ้งกี้ขนาด 25 ซม. สลัก 2 ชิ้น พร้อมฟันบุ้งกี้แบบสวมกับเหงือก จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 6323,326.00
จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มี.ค. 63180,000.00
ซื้อไฟกระพริบจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 6377,500.00
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน มีนาคม จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 6329,480.00
ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับอ่านประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 635,270.00
จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 636,000.00
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 81-4690 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 637,100.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันฯ ขนาด 2.3 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 635,400.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multiunction แบบฉีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 637,490.00
ซื้อถังพ่นน้ำดับไฟป่า จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 636,400.00
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเชตพืื้นที่ตำบลหัวฝาย จำนวน 41 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 636,300.00
ซื้อ่เทเลอร์ลากพ่วงพร้อมสัญญาณไฟ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ก.พ. 63100,000.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 6325,460.00
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางและครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 63100,000.00
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ม.ค. 635,625.00
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 6315,855.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 6322,000.00
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ม.ค. 636,000.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ม.ค. 6322,000.00
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 6 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ม.ค. 6311,250.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 6320,200.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 6313,950.00
หมึกถ่ายเอกสารแคนนอนรุ่น IR 2525 จำนวน 4 หลอด3 ม.ค. 6311,000.00 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *