หมวดหมู่: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ (ทักษะ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

Education Template