(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเท่าชั้น 3 พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047190359)18 เม.ย. 2565477,700.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047161062)12 เม.ย. 2565319,900.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047152022)12 เม.ย. 2565120,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (ผนังคู่) พร้อมงานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017474904)31 ม.ค. 65358,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นดินพัง พร้อมงานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017474877)31 ม.ค. 65287,200.00
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุดก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64117364024) 24 พ.ย. 64980,600.00
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายเพื่อต่อเติมห้องข้อมูลข่าวสารและห้องงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097222539) 09 ก.ย. 64200,000.00
จ้างซ่อมรถขุดตัก หมายเลขทะเบีน ตค 4125 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087251112)13 ส.ค. 64127,276.50
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087012448)02 ส.ค. 64103,568.08
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุดก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067216719)14 มิ.ย. 641,005,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067036476)02 มิ.ย. 64259,900.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 11 จำนวน 4 จุดก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067041225)02 มิ.ย. 64136,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057412420)28 พ.ค. 64462,000.00
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินเอกชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ เดือน โดยคิดราคาและตรวจรับตามปริมาณขยะที่นำไปกำจัดจริง ในอัตรากิโลกรัมละ ๐.๔๗ บาท หรือ ๔๗๐.-บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ต่อตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057034790)05 พ.ค. 64350,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศพด. (โครงการก่อสร้างที่ขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037411499)22 มี.ค. 64450,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้บุนวมและโต๊ะพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027326137)18 ก.พ. 64113,600.00
จ้างจ้างออกแบบและรับรองแบบ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017465185)25 ม.ค. 64279,000.00
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม หมู่ 1 ตำบลหัวฝาย (เงินเบิกจ่ายเหลี่ยมปี 2563)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017087100)08 ม.ค. 64349,900.00
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267 ตารางเมตร บริเวณหน้าวัดดอนชัย บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7 (เบิกจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127359802)21 ธ.ค. 63150,600.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117078895)05 พ.ย. 63100,869.60
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097581310)24 ก.ย. 63350,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097564404)24 ก.ย. 63133,900.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 153 เมตร บ้านหัวฝาย หมู่่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097583493)24 ก.ย. 63278,400.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 60 เมตร บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097583858)24 ก.ย. 6399,500.00
ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 63105,000.00
จ้างซ่อมแซมลูกรังเพื่อการสัญจรและการเกษตร บ้านช่องลม หมู่ที่ ๑, บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ ๖, บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๙, และบ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 63130,200.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 169.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 507.00 ตารางเมตร. บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ก.ย. 63280,600.00
จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบเกเบียนและแมสเทรส บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 631,503,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ก.ย. 63352,300.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 63207,300.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเทพื้น หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63180,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63234,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63181,700.00
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำ หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 63434,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล.หมู่ที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ก.ค. 63364,500.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล.กั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ 13 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ก.ค. 63268,400.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 6396,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 63110,500.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิ.ย. 63284,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 63309,300.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 63962,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 63269,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างพื้น คสล.เพื่อขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ค. 63211,900.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูพื้นผิวแอสฟัลติก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 63193,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เม.ย. 63330,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 63208,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เม.ย. 63330,000.00
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 637,500.00
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 632,500.00
ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 632,800.00
ซื้อถังขยะแยกประเภทฝาสวิง ขนาด 60 ลิตร (สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เม.ย. 639,490.00
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เม.ย. 637,200.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 6311,250.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 63322,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 635,005.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้1.ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ อะกรีเซฟ ขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร จำนวน 10 ขวด2.ผลิดภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ เบสต้าแควน-เอส ขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร จำนวน 10 ขวด3.ชุดป้องกันสารเคมี (PPE) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 6336,100.00
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 63410,000.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เม.ย. 6316,170.00
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 63155,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 636,687.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มี.ค. 635,400.00
ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2563 รายการดังนี้หนังสือพิมพ์ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. 6๓ – ๓0 เม.ย. 6๓ ประกอบด้วย นสพ.ไทยรัฐ 16 ฉบับ/วัน จำนวน ๓๐ วัน ฉบับละ 10.-บาท , หนังสือพิมพ์มติชน 1 ฉบับ/วัน จำนวน ๓๐ วัน ฉบับละ 10.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 635,100.00
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินเอกชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน โดยคิดราคาและตรวจรับตามปริมาณขยะที่นำไปกำจัดจริง ในอัตรากิโลกรัมละ ๐.๔๗ บาท หรือ ๔๗๐.-บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ต่อตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 63350,000.00
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 63100,000.00
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าของรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4690 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 6319,377.70
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัส จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 6320,800.00
จ้างโครงการก่สอร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 (โครงการก่อสร้างฯ ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2561)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 63167,000.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด(๑ ชุด = วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า + เหรียญ + บัตรประกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 6354,000.00
ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1% (ขนาดบรรจุ ซองละ 50 กรัม = 500 ซอง / ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 6336,000.00
ซื้อบุ้งกี้ขนาด 25 ซม. สลัก 2 ชิ้น พร้อมฟันบุ้งกี้แบบสวมกับเหงือก จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 6323,326.00
จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มี.ค. 63180,000.00
ซื้อไฟกระพริบจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 6377,500.00
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน มีนาคม จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 6329,480.00
ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับอ่านประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 635,270.00
จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 636,000.00
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 81-4690 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 637,100.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันฯ ขนาด 2.3 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 635,400.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multiunction แบบฉีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 637,490.00
ซื้อถังพ่นน้ำดับไฟป่า จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 636,400.00
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเชตพืื้นที่ตำบลหัวฝาย จำนวน 41 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 636,300.00
ซื้อ่เทเลอร์ลากพ่วงพร้อมสัญญาณไฟ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ก.พ. 63100,000.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 6325,460.00
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางและครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 63100,000.00
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ม.ค. 635,625.00
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 6315,855.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 6322,000.00
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ม.ค. 636,000.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ม.ค. 6322,000.00
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 6 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ม.ค. 6311,250.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 6320,200.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 6313,950.00
หมึกถ่ายเอกสารแคนนอนรุ่น IR 2525 จำนวน 4 หลอด3 ม.ค. 6311,000.00 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยการปูผิวแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ย. 62212,152.00
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะชาบตู้แอร์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ส.ค. 621,726,000.00
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอ
กันเงินเบิกเหลี่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2561) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19 เม.ย. 621,340,500.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ
หมู่ที่ 4 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำ
ปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 62373,000.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง บ้านช่องลม
หมู่ที่ 13 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 6294,600.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9  (โครงการก่อสร้างฯ
ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2561)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 62235,300.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 62309,800.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย
หมู่ที่ 7 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 62295,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10
(โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำปีงบประมาณ
2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 มี.ค. 62246,300.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าผึ้ง
หมู่ที่ 11 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 มี.ค. 62113,300.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าป่าผึ้ง
หมู่ที่ 12 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
13 มี.ค. 62156,900.00
ราคางกลาง จ้างโครงการก่สอร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าป่าผึ้ง
หมู่ที่ 12 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62133,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6
(โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำปีงบประมาณ
2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62173,200.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62181,300.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62122,900.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านช่องลม
หมู่ที่ 1 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62196,400.00
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านช่องลม
หมู่ที่ 1 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 62133,000.00 

By huafai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp