(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099386682)14 ก.ย. 256620,000.00
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099386764)14 ก.ย. 2566100,000.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099364074)13 ก.ย. 25665,385.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099386850)13 ก.ย. 2566117,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099386950)13 ก.ย. 2566412,000.00
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 220 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099376135)11 ก.ย. 256696,400.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ผ้าม่าน แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099408571)7 ก.ย. 256640,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099243954)6 ก.ย. 2566427,000.00
ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 นิ้ว 3 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099217950)6 ก.ย. 256617,000.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร รายการ กระจกโค้งมน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099246795)5 ก.ย. 2566130,000.00
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ( ราคารวมค่าติดตั้ง ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099217826)5 ก.ย. 256640,900.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089730687)31 ส.ค. 256629,484.00
ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099015905)29 ส.ค. 256654,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายเคลือบสารที่มีฟอส 1% (ขนาดบรรจุ ซองละ 50 กรัม /500 ซอง ต่อ 1 ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089576730)22 ส.ค. 2566147,000.00
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ งานป้องกัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089057362)3 ส.ค. 256643,500.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079622375)27 ก.ค. 256628,080.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079370550)24 ก.ค. 2566250,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้่ำ คสล.หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079371071)24 ก.ค. 2566105,000.00
ซื้อกันสาดผ้าใบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079285345)10 ก.ค. 256630,000.00
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหัวฝาย จำนวน 37 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079145090)4 ก.ค. 25665,700.00 
ซื้อไมโครโฟนประชุม จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079024276)30 มิ.ย. 2566180,000.00
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กรกฏาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069626141)30 มิ.ย. 256628,080.00
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยการวางท่อ PVC หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069495151)26 มิ.ย. 2566400,000.00
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069483795)21 มิ.ย. 2566181,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างพนัง คสล.กั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069493473)21 มิ.ย. 2566402,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069537864)19 มิ.ย. 25669,800.00
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069528696)15 มิ.ย. 25666,750.0
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069536854)12 มิ.ย. 256622,510.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทำบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069523644)9 มิ.ย. 256618,000.00
จ้างทำบั้งไฟ ตามโครงการประเพณีบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069522243)9 มิ.ย. 256627,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟ LED ยาว T8-18 w Day (1 กล่อง/25 หลอด) จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069530458)8 มิ.ย. 256628,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059454635)2 มิ.ย. 2566422,000.00
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059565127)31 พ.ค. 256629,484.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059276397)18 พ.ค. 2566117,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059274974)18 พ.ค. 2566420,000.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์ัพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059292782)15 พ.ค. 256615,147.00 
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059229608)12 พ.ค. 256699,000.00
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบีย 80-8593 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059054499)2 พ.ค. 256640,800.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.หัวฝาย ตั้งแต่วันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049402704)28 เม.ย. 256612,150.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049258401)10 เม.ย. 256619,190.00
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037646188)31 มี.ค. 256621,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037609638)29 มี.ค. 256650,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสส.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037629298)29 มี.ค. 2566408,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบเกเบียนและแมทเทรส บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017585401)28 มี.ค. 25661,200,000.00
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 1225 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037527285)16 มี.ค. 25667,800.00
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงาน จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037557130)16 มี.ค. 25669,600.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037268254)15 มี.ค. 25665,700.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037267829)15 มี.ค. 256614,394.00
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัชบ้าน จำนวน 1500 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037267042)9 มี.ค. 256645,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037264781)8 มี.ค. 2566127,234.63
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 375 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037158921)8 มี.ค. 2566163,000.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027580410)28 ก.พ. 256633,264.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027219721)10 ก.พ. 256610,130.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027151849)9 ก.พ. 256671,300.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และงานก่อสร้างผนัง คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027153677)9 ก.พ. 2566433,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027319721)9 ก.พ. 256646,591.68
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0005 (เลขที่โครงการ : 66027275779)6 ก.พ. 25668,500.00
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการลดมลพิษ ห้ามเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027274269)31 ม.ค. 25669,000.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017615188)31 ม.ค. 256630,240.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017036514)12 ม.ค. 2566364,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017038286)12 ม.ค. 2566400,000.00
จ้างจ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๙ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127554610)29 ธ.ค. 256524,696.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน มกราคม 2566 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017025291)29 ธ.ค. 256524,696.00
จ้างโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127509864)21 ธ.ค. 256567,500.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127279306)19 ธ.ค. 2565357,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127289620)19 ธ.ค. 2565152,000.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127282552)19 ธ.ค. 2565256,700.00
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๙ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117576835)30 พ.ย. 256522,344.00
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117182916)8 พ.ย. 2565300,000.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (จำนวน 22 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107389726)31 ต.ค. 256525,872.00
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยในที่ดินเอกชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107328495)27 ต.ต. 2565708,000.00
จ้างซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-684 บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107192359)17 ต.ค. 25651,800.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท-4972 บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107186663)17 ต.ค. 25652,700.00
ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นใช้ในศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107189866)17 ต.ค. 25655,440.00
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107191440)17 ต.ค. 25654,245.60
ซื้อจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 3×3 เมตร จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107179475)12 ต.ค. 256519,600.00
จ้างจัดจ้างเหมาจัดเตรียมสถาานที่งานประเพณีแข่งขันเรือกระสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107140562)10 ต.ค. 25657,500.00
จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งเรือกระสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107138847)10 ต.ค. 25653,000.00
จ้างจัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงงานประเพณีแข่งขันเรือกระสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107142889)10 ต.ค. 25658,000.00
ซื้อจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ (ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107143332)10 ต.ค. 256541,250.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107100033)6 ต.ค. 256540,450.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ฟางอัดก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107100695)6 ต.ค. 256511,550.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อชูชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107101463)6 ต.ค. 256515,800.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนัก (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107101955)6 ต.ค. 256528,347.00
ซื้อจัดซื้อชุดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107111572)6 ต.ค. 2565138,600.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ (จำนวน 18 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107102411)30 ก.ย. 256515,498.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097737740)22 ก.ย. 256595,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097738119)22 ก.ย. 256551,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097327110)13 ก.ย. 256519,500.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097413221)7 ก.ย. 256575,400.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097410541)7 ก.ย. 256590,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 ต.หัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097408563)7 ก.ย. 256565,300.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 ต.หัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097405229)7 ก.ย. 256544,500.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อขยายไหล่ทาง บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097402684)7 ก.ย. 2565185,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อขยายไหล่ทาง บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097401641)7 ก.ย. 256578,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097518986)7 ก.ย. 256549,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097517738)7 ก.ย. 256560,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097515394)7 ก.ย. 2565170,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097492215)7 ก.ย. 2565291,400.00
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อชุดไมค์ประชุม Conference จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097413045)6 ก.ย. 2565180,000.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087817349)31 ส.ค. 256516,359.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087621006)23 ส.ค. 256571,500.00
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087144623)3 ส.ค. 2565200,000.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077514061)27 ก.ค. 256518,942.00
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕ (จำนวน 16 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067639952)30 มิ.ย. 256513,776.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057513108)31 พ.ค. 256518,081.00
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057169809)06 พ.ค. 256522,000.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๙ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047399021)29 เม.ย. 256530,723.00
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเท่าชั้น 3 พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047190359)18 เม.ย. 2565485,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047145757)12 เม.ย. 256592,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047152022)12 เม.ย. 2565120,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047161062)12 เม.ย. 2565320,000.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037575231)31 มี.ค. 6527,489.00
จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๕๙ แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037416861)18 มี.ค. 6522,000.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037446988)18 มี.ค. 6522,000.00
จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กท 1574 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037331498)16 มี.ค. 655,380.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037357687)3 มี.ค. 6513,448.00
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027487332)28 ก.พ .6537,191.00
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๙ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017490565)31 ม.ค. 6531,521.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (ผนังคู่) พร้อมงานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017474904)31 ม.ค. 65430,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นดินพัง พร้อมงานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017474877)31 ม.ค. 65342,800.00
จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0040 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017430258)26 ม.ค. 657,950.00
จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0033 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017429240)21 ม.ค. 657,950.00
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017019822)30 ธ.ค. 6433,180.00
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127405239) 17 ธ.ค. 64 9,180.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127406286) 17 ธ.ค. 64 9,920.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127407795) 17 ธ.ค. 64 8,060.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127409465) 17 ธ.ค. 64 15,110.00
จ้างเหมาทำป้ายผลการนับคะแนน จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127414428) 17 ธ.ค. 6416,158.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127388092) 13 ธ.ค. 64 8,400.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127402050) 13 ธ.ค. 64 9,300.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127403304)13 ธ.ค. 649,300.00
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุดก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64117364024) 09 ธ.ค. 64 1,031,000.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127137114) 09 ธ.ค. 64 22,000.00
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127014332)01 ธ.ค. 6433,180.00
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอกกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Overly) บ้านช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64107183029) 02 พ.ย. 64 673,000.00 
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอกกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Overly) บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64107184701)02 พ.ย. 64912,600.00
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุดก่อสร้าง บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64107186738) 01 พ.ย. 64 992,700.00
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 จุดก่อสร้าง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64107184438)01 พ.ย. 64989,000.0
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117009132) 01 พ.ย. 64 34,650.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) เบิกเหลื่อมปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107185738) 18 ต.ค. 64 180,000.00
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107101581)12 ต.ค. 64396,000.00
จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2564) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64097606346) 07 ต.ค. 64 590,000.00 
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64097597175) 07 ต.ค. 64 1,062,000.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107031195) 04 ต.ค. 64 58,790.76
จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินเอกชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 จำนวน 6 เดือน โดยคิดราคาและตรวจรับตามปริมาณขยะที่นำไปกำจัดจริง ในอัตรา 0.47 บาท หรือ 470.- ต่อตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107010562) 01 ต.ค. 64 350,000.00
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินของเอกขน ของ อบต.หัวฝาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เดือน โดยคิดราคาและตรวจรับตามปริมาณขยะที่นำไปกำจัดจริง ในอัตรา ๐.๔๗ บาท หรือ ๔๗๐.- ต่อตัน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107011892) 01 ต.ค. 64 350,000.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๙ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107013087)01 ต.ค. 6422,743.00
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายเพื่อต่อเติมห้องข้อมูลข่าวสารและห้องงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097222539)09 ก.ย. 64200,000.00
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097004166) 31 ส.ค. 64 23,940.00
ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087545981) 20 ส.ค. 64 19,620.00
ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087547212) 20 ส.ค. 64 18,800.00
ซื้อหมึกถ่ายเอกสารแคนนอน จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087548443) 20 ส.ค. 64 16,500.00
ซื้อหมึกถ่ายเอกสารแคนนอน จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087399961) 16 ส.ค. 64 11,000.00
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำความสะอาดในสถานที่กักตัวและใช้ป่องกันการติดเฃื้อภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087402387) 11 ส.ค. 649,400.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087389754) 11 ส.ค. 646,310.00
วัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกักตัว สังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 รายการ (เลขที่โครงการ : 64087376835) 11 ส.ค. 6411,100.00 
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ใน การกักตัว สังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087382149) 11 ส.ค. 64 11,100.00
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดใช้การไม่ได้ จำนวน 55 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087252261) 09 ส.ค. 64 12,300.00
จ้างซ่อมรถขุดตัก หมายเลขทะเบีน ตค 4125 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087251112) 04 ส.ค. 64127,276.50
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067108178) 02 ส.ค. 64 6,220,000.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087012448)02 ส.ค. 64103,568.08
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077546328) 30 ก.ค. 64 23,940.00
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087020179) 27 ก.ค. 6410,490.00
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087022686) 27 ก.ค. 646,160.00
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4690 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087026904) 23 ก.ค. 64 24,042.04
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077363283)20 ก.ค. 6450,923.84
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ชนิดถุง ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077357522)19 ก.ค. 6440,719.84
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077291903)09 ก.ค. 646,400.00
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุกขยะอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 81-4690 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077169338)02 ก.ค. 6451,050.00
จ้างจ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตพื้นที่ตำบลหัวฝาย จำนวน 55 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077288988)02 ก.ค. 648,250.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุดก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067216719)01 ก.ค. 641,005,000.00
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกักตัว สังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077121612)01 ก.ค. 647,035.00
จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067578467)30 มิ.ย. 6422,800.00
จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0042 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067504432)24 มิ.ย. 645,890.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067507112)24 มิ.ย. 6410,615.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067139568)09 มิ.ย. 64252,300.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067137515)09 มิ.ย. 64225,000.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067153046)09 มิ.ย. 6461,992.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067146287)09 มิ.ย. 6439,934.02
ซื้อยางมะตอยสำเร็ตรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067161189)09 มิ.ย. 6431,971.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067036476)02 มิ.ย. 64259,900.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 11 จำนวน 4 จุดก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067041225)02 มิ.ย. 64136,200.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067116017)31 พ.ค. 6413,170.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067114449)31 พ.ค. 6414,712.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057447934)31 พ.ค. 6423,520.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057412420)28 พ.ค. 64462,000.00
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057318610)18 พ.ค. 6417,600.00
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 46 จุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057308556)14 พ.ค. 647,500.00
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 10 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057186774)14 พ.ค. 6411,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057142373)06 พ.ค. 649,411.00
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4690 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057143128)06 พ.ค. 649,779.80
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ถุงมือหนังเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057042225)03 พ.ค. 645,100.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057043633)03 พ.ค. 647,486.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057047243)03 พ.ค. 6412,192.00
จ้างเหมาอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 8 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047448555)30 เม.ย. 6411,360.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047459953)21 เม.ย. 6413,790.00 
จ้างเหมาอาหารกลางวัน โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สำหรับเด็กปฐมวัย กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047140842)01 เม.ย. 648,000.00
จ้างซ่อมแซมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047013294)01 เม.ย. 6466,500.00
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037604853)31 มี.ค. 6427,880.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 17 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037606792)31 มี.ค. 6427,880.00
จ้างซ่อมแซมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047013294)31 มี.ค. 6466,500.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037406084)22 มี.ค. 6460,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศพด. (โครงการก่อสร้างที่ขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037411499)22 มี.ค. 64450,000.00
ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับอ่านประจำหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลหัวฝาย และที่ทำการ อบต.หัวฝาย ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037588436)25 ก.พ. 645,270.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027468981)25 ก.พ. 6437,400.00 
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027272548)16 ก.พ. 6422,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027311076)15/02/25645,990.00
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว และปั๊มไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027311932)15/02/256437,380.00
วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (เลขที่โครงการ : 64027322938)15 ก.พ. 649,302.00
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027391849)15 ก.พ. 646,950.00
ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027420526)15 ก.พ. 6421,000.00
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027324516)11 ก.พ. 645,000.00
ซื้อโต๊ะพัลรับประทานอาหาร จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027325040)11 ก.พ. 6412,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้บุนวมและโต๊ะพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027326137)11 ก.พ. 64113,600.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027325823)11 ก.พ. 6445,724.00
จ้างซ่อมเครื่องเจาะคอนกรีต หมายเลขทะเบียน 064-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027330517)11 ก.พ. 647,450.00
จ้างซ่อมรถขุด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027251848)09 ก.พ. 6413,790.16
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027206815)08 ก.พ. 645,000.00
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 2500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027218093)08 ก.พ. 6420,000.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา ขนาด 23 เมตร จำนวน 8 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027219175)08 ก.พ. 647,200.00
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 359 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027219813)08 ก.พ. 646,500.00
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027221536)08 ก.พ. 6415,000.00
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027223003)08 ก.พ. 645,400.00
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027056243)03 ก.พ. 6444,000.00
ซื้อวัสดุสนาม ขนาด 33 เมตร จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027029301)29 ม.ค. 6418,900.00
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางและครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027020835)29 ม.ค. 64100,000.00
จ้างเหมาอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 17 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017576349)29 ม.ค. 6428,900.00
จ้างจ้างออกแบบและรับรองแบบ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017465185)25 ม.ค. 64279,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017499387)22 ม.ค. 6426,100.00
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017348615)18 ม.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017414413)18 ม.ค. 647,010.00
จ้างเปลี่ยนดอกลำโพง จำนวน 2 ดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017482211)18 ม.ค. 645,600.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017451771)15 ม.ค. 6436,502.00
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสายในเชตพื้นที่ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017245885)08 ม.ค. 648,100.00
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดใช้การไม่ได้ในเขตพื้นที่ตำบลหัวฝาย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12และหมู่ที่ 13 จำนวน 55 จุด เป็นเงิน 9,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017180852)08 ม.ค. 649,000.00
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม หมู่ 1 ตำบลหัวฝาย (เงินเบิกจ่ายเหลี่ยมปี 2563)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017087100)08 ม.ค. 64350,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017101633)04 ม.ค. 646,294.00
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017098928)04 ม.ค. 646,020.00
จ้างเหมาอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127546103)30 ธ.ค. 6334,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267 ตารางเมตร บริเวณหน้าวัดดอนชัย บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7 (เบิกจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127359802)21 ธ.ค. 63182,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127211628)07 ธ.ค. 6340,000.00
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117443717)30 พ.ย. 6334,000.00
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์และถ้วยรางวัล ในการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117311689)13 พ.ย. 636,770.00
จ้างซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ในเชตพื้นที่ตำบลหัวฝาย จำนวน 45 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117310016)13 พ.ย. 637,650.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107377040)30 ต.ค. 6322,800.00
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107163818)08 ต.ค. 6314,980.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107012965)01 ต.ค. 6324,000.00
จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินเอกชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107019671)01 ต.ค. 63350,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63350,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63134,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 153 เมตร บ้านหัวฝาย หมู่่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63278,400.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 60 เมตร บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 63116,600.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 6311,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 637,870.00
ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 63105,000.00
จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1574 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 6313,600.00
จ้างซ่อมแซมลูกรังเพื่อการสัญจรและการเกษตร บ้านช่องลม หมู่ที่ ๑, บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ ๖, บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๙, และบ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 63130,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 63314,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 6348,400.00
จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบเกเบียนและแมสเทรส บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ก.ย. 631,503,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 63310,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 63399,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 109 เมตร บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ก.ย. 63288,800.00
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ย. 63103,700.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ก.ย. 6317,670.00
เหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 08 ก.ย. 635,200.00
ซื้อหัวเชื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง (เดลต้าเมทริน สูตรเสริม) จำนวน ๒๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 ก.ย. 6339,600.00
จ้างเหมาอาหารกลางวัน จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 6313,840.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 637,304.00
จ้างเหมาอาหารกลางวันโครงการอบรมเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 637,360.00
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 636,440.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 6329,306.00
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 กก/ตร.ซม. จำนวน 5 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 639,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 6329,306.00
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดืิอน กันยายน 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 6325,200.00
ซื้อหลอดไฟ LED ๑๘ วัตต์ (หลอดยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 6314,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่มาน บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7- บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 634,500,000.00
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจเช็คตามระยะการทำงาน 500 ชั่วโมง ของรถขุกตัก หมายเลขทะเบียน ตค-4125 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ส.ค. 637,186.12
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจเช็คตามระยะการทำงาน 500 ชั่วโมง ของรถขุกตัก หมายเลขทะเบียน ตค-4125 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 637,186.12
ซื้อวัสดุช่วยเหลือจากภัยพิบัติ (กระสอบฟาง ,เชือกฟาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 6314,940.00
ซื้อวัสดุช่วยเหลือภัยพิบัติ (ทราย,หิน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ส.ค. 6320,000.00
ซื้อวัสดุช่วยเหลือ (กระสอบฟาง,เชือกฟาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 6314,940.00
ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% (ขนาดบรรจุซองละ ๕๐ กรัม ๕๐๐ ซอง/ถัง) จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ส.ค. 63120,000.00
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ งบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 6323,100.00
จ้างทำประกาศนียบัตร/ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายพร้อมเข้าเล่มรวมปกเอกสาร โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ งบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 6310,000.00
ซื้อน้ำยาเติมถังดับเพลิง (อัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ส.ค. 636,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานกองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 639,050.00
จ้างเหมารื้อถอนเครื่องสูบน้ำ พร้อมท่อดูดน้ำ (ของเดิมที่ชำรุด) และทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำลึก ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งท่อดูด และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ใช้งานได้ดังเดิม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 6329,000.00
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร แคนนอน รุ่น IR 2520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 6322,000.00
ซื้อชุดพ่นฝอยละออง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 637,420.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 639,800.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเทพื้น หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63199,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63234,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63182,000.00
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 6325,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 63320,000.00
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำ หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 63440,000.00
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ( อายุ ๓- ๕ ปี )จำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 635,400.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล.หมู่ที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 63366,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล.กั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ 13 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 63350,000.00
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563 ประจำปี 2563 สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 63152,169.08
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 63129,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 63160,000.00
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 6325,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 63290,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิ.ย. 6345,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 63352,000.00
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-8593 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิ.ย. 637,560.00
จ้างจ้างเหมาบริการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมรุ ฌาปนสถานป่าช้าขี้หนอน สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานป่าช้าขี้หนอน พร้อมฝังกลบ บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 6390,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มิ.ย. 631,050,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บล็อคตัวหนอน จำนวน 160 ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 6344,800.00
ซื้อวัสดุกอ่สร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิ.ย. 636,900.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หัวฝาย ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 6326,040.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 6320,270.00
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 6332,400.00
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 6332,400.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พ.ค. 63300,000.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี. จำนวน 11439 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 6389,452.98
จ้างโครงการก่อสร้างพื้น คสล.เพื่อขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 พ.ค. 63245,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทารองพื้นและทับหน้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 พ.ค. 636,200.00
จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พ.ค. 6310,400.00
เหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ( จำนวน ๑๗ วันทำการ01 พ.ค. 6322,780.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูพื้นผิวแอสฟัลติก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 63193,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เม.ย. 63330,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 63208,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เม.ย. 63330,000.00
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 637,500.00
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 632,500.00
ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 632,800.00
ซื้อถังขยะแยกประเภทฝาสวิง ขนาด 60 ลิตร (สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เม.ย. 639,490.00
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เม.ย. 637,200.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 6311,250.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 63322,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 635,005.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้1.ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ อะกรีเซฟ ขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร จำนวน 10 ขวด2.ผลิดภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ เบสต้าแควน-เอส ขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร จำนวน 10 ขวด3.ชุดป้องกันสารเคมี (PPE) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 6336,100.00
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 63410,000.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เม.ย. 6316,170.00
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 63155,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 636,687.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มี.ค. 636,687.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขนาด 4X9 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 635,400.00
ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2563 รายการดังนี้หนังสือพิมพ์ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. 6๓ – ๓0 เม.ย. 6๓ ประกอบด้วย นสพ.ไทยรัฐ 16 ฉบับ/วัน จำนวน ๓๐ วัน ฉบับละ 10.-บาท , หนังสือพิมพ์มติชน 1 ฉบับ/วัน จำนวน ๓๐ วัน ฉบับละ 10.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 635,100.00
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินเอกชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน โดยคิดราคาและตรวจรับตามปริมาณขยะที่นำไปกำจัดจริง ในอัตรากิโลกรัมละ ๐.๔๗ บาท หรือ ๔๗๐.-บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ต่อตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 63350,000.00
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 63100,000.00
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าของรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4690 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 6319,377.70
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัส จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 6320,800.00 
จ้างโครงการก่สอร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 (โครงการก่อสร้างฯ ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2561)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 63167,000.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด(๑ ชุด = วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า + เหรียญ + บัตรประกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 6354,000.00
ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1% (ขนาดบรรจุ ซองละ 50 กรัม = 500 ซอง / ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 6336,000.00
ซื้อบุ้งกี้ขนาด 25 ซม. สลัก 2 ชิ้น พร้อมฟันบุ้งกี้แบบสวมกับเหงือก จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 6323,326.00
จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มี.ค. 63180,000.00
ซื้อไฟกระพริบจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 6377,500.00
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำเดือน มีนาคม จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 6329,480.00
ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับอ่านประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 635,270.00
จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 636,000.00
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 81-4690 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 637,100.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันฯ ขนาด 2.3 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 635,400.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multiunction แบบฉีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 637,490.00
ซื้อถังพ่นน้ำดับไฟป่า จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 636,400.00
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเชตพืื้นที่ตำบลหัวฝาย จำนวน 41 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 636,300.00
ซื้อ่เทเลอร์ลากพ่วงพร้อมสัญญาณไฟ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ก.พ. 63100,000.00
จ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 6325,460.00
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางและครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 63100,000.00
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ม.ค. 635,625.00
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 6315,855.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 6322,000.00
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ม.ค. 636,000.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ม.ค. 6322,000.00
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 6 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ม.ค. 6311,250.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 6320,200.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 6313,950.00
หมึกถ่ายเอกสารแคนนอนรุ่น IR 2525 จำนวน 4 หลอด3 ม.ค. 6311,000.00 

By huafai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp