(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศราคากลาง(บาท)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099386850)19 ก.ย. 2566123,584.84
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099066969)19 ก.ย. 2566426,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099386950)19 ก.ย. 2566387,076.3
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099365796)15 ก.ย. 2566128,272.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099364074)13 ก.ย. 25665,385.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099243954)11 ก.ย. 2566371,000.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร รายการ กระจกโค้งมน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099246795)11 ก.ย. 2566125,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099066969)7 ก.ย. 2566374,000.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 65 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099081722)5 ก.ย. 2566143,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายเคลือบสารที่มีฟอส 1% (ขนาดบรรจุ ซองละ 50 กรัม /500 ซอง ต่อ 1 ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089576730)25 ส.ค. 2566147,000.00
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 5 เครื่อง (เงินกันไว้เหลี่ยมปี ประจำงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089476519)24 ส.ค. 2566227,500.00
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 465 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089244027)11 ส.ค. 2566213,900.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้่ำ คสล.หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079371071)24 ก.ค. 256682,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079370550)24 ก.ค. 2566246,000.00
ซื้อไมโครโฟนประชุม จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079024276)3 ก.ค. 2566180,000.00
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069539193)27 มิ.ย. 2566308,286.0
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยการวางท่อ PVC หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069495151)26 มิ.ย. 2566352,000.00
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069483795)26 มิ.ย. 2566181,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างพนัง คสล.กั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069493473)26 มิ.ย. 2566402,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 6605945463512 มิ.ย. 2566303,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059274974)18 พ.ค. 2566296,000.00 
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059276397)18 พ.ค. 256683,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสส.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037629298)30 มี.ค. 2566291,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบเกเบียนและแมทเทรส บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017585401)15 มี.ค. 25661,178,829.97
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037264781)14 มี.ค. 2566127,234.6
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 375 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037158921)9 มี.ค. 2566163,125.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำด้วยการวางท่อ PVC พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลหัวฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017585231)2 มี.ค. 2566922,392.84
ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027249887)13 ก.พ. 2566306,051.86
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และงานก่อสร้างผนัง คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027153677)8 ก.พ. 2566433,000.00
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ฺยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แผนงานเคหะและขุมชน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017191464)12 ม.ค. 2566 – 17 ม.ค. 25662,500,000.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127282552)16 ธ.ค. 2565256,700.00
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127289620)16 ธ.ค. 2565125,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127279306)16 ธ.ค. 2565357,000.00
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยในที่ดินเอกชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107328495)27 ต.ค. 2565708,000.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 369 ลบ.ม. และลูกรัง จำนวน 108 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107050284)5 ต.ค. 2565219,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097515394)20 ก.ย. 2565170,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097492215)20 ก.ย. 2565291,000.00
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อชุดไมค์ประชุม Conference จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097413045)15 ก.ย. 2565180,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อขยายไหล่ทาง บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097402684)15 ก.ย. 2565171,000.00
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเท่าชั้น 3 พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047190359)18 เม.ย. 2565477,700.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047161062)12 เม.ย. 2565319,900.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047152022)12 เม.ย. 2565120,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (ผนังคู่) พร้อมงานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017474904)31 ม.ค. 65358,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นดินพัง พร้อมงานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017474877)31 ม.ค. 65287,200.00
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุดก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64117364024)24 พ.ย. 64980,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุดก่อสร้าง บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107157896) 27 ต.ค. 64 328,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107157690)27 ต.ค. 64117,000.00
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอกกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Overly) บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64107184701) 18 ต.ค. 64 912,600.00
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอกกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Overly) บ้านช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64107183029) 18 ต.ค. 64 673,000.00
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 จุดก่อสร้าง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64107184438) 18 ต.ค. 64 989,000.00
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุดก่อสร้าง บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64107186738) 18 ต.ค. 64 992,700.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) เบิกเหลื่อมปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107185738) 18 ต.ค. 64 180,000.00
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107101581) 12 ต.ค. 64 396,000.0
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินของเอกขน ของ อบต.หัวฝาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เดือน โดยคิดราคาและตรวจรับตามปริมาณขยะที่นำไปกำจัดจริง ในอัตรา ๐.๔๗ บาท หรือ ๔๗๐.- ต่อตัน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107011892)01 ต.ค. 64350,000.00
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายเพื่อต่อเติมห้องข้อมูลข่าวสารและห้องงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097222539)09 ก.ย. 64200,000.00
จ้างซ่อมรถขุดตัก หมายเลขทะเบีน ตค 4125 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087251112) 13 ส.ค. 64 127,276.50
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087012448)02 ส.ค. 64103,568.08
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุดก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067216719)14 มิ.ย. 641,005,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067139568)09 มิ.ย. 64252,300.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067137515)09 มิ.ย. 64225,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067036476)02 มิ.ย. 64259,900.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 11 จำนวน 4 จุดก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067041225)02 มิ.ย. 64136,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057412420)28 พ.ค. 64462,000.00
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินเอกชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ เดือน โดยคิดราคาและตรวจรับตามปริมาณขยะที่นำไปกำจัดจริง ในอัตรากิโลกรัมละ ๐.๔๗ บาท หรือ ๔๗๐.-บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ต่อตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057034790)05 พ.ค. 64350,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศพด. (โครงการก่อสร้างที่ขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037411499)22 มี.ค. 64450,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้บุนวมและโต๊ะพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027326137)18 ก.พ. 64113,600.00
จ้างจ้างออกแบบและรับรองแบบ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017465185)25 ม.ค. 64279,000.00
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม หมู่ 1 ตำบลหัวฝาย (เงินเบิกจ่ายเหลี่ยมปี 2563)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017087100)08 ม.ค. 64349,900.00
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267 ตารางเมตร บริเวณหน้าวัดดอนชัย บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7 (เบิกจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127359802)21 ธ.ค. 63150,600.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117078895)05 พ.ย. 63100,869.60
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097581310)24 ก.ย. 63350,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097564404)24 ก.ย. 63133,900.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 153 เมตร บ้านหัวฝาย หมู่่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097583493)24 ก.ย. 63278,400.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 60 เมตร บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097583858)24 ก.ย. 6399,500.00
ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 63105,000.00
จ้างซ่อมแซมลูกรังเพื่อการสัญจรและการเกษตร บ้านช่องลม หมู่ที่ ๑, บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ ๖, บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๙, และบ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 63130,200.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 169.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 507.00 ตารางเมตร. บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ก.ย. 63280,600.00
จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบเกเบียนและแมสเทรส บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 631,503,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ก.ย. 63352,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 109 เมตร บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 63207,300.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 63271,200.00
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 63103,700.00
ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% (ขนาดบรรจุซองละ ๕๐ กรัม ๕๐๐ ซอง/ถัง) จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 63120,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเทพื้น หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63180,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63234,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63181,700.00
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำ หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ก.ค. 63434,000.00
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำ หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ก.ค. 63434,000.00
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563 ประจำปี 2563 สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 63152,169.08
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล.หมู่ที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ก.ค. 63364,500.00
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล.กั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ 13 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ก.ค. 63268,400.00
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 6396,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 63110,500.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิ.ย. 63284,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 63309,300.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 63962,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 63269,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างพื้น คสล.เพื่อขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ค. 63211,900.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูพื้นผิวแอสฟัลติก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 63184,400.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 63172,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 63327,400.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 63320,400.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (โครงการขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 63281,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 63393,900.00
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินเอกชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน โดยคิดราคาและตรวจรับตามปริมาณขยะที่นำไปกำจัดจริง ในอัตรากิโลกรัมละ ๐.๔๗ บาท หรือ ๔๗๐.-บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ต่อตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เม.ย. 63350,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เม.ย. 63115,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 (โครงการก่อสร้างฯ ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 63123,900.00
จ้างโครงการก่สอร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 (โครงการก่อสร้างฯ ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2561)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 63167,400.00
จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 63180,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหลักประจำตำบลหัวฝาย ด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 – บ้านช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.พ. 633,200,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 (โครงการกันเงินเบิก
จ่ายเหลี่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 62) 
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 (โครงการกันเงินเบิก
จ่ายเหลี่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย. 62)
 
ซื้อจัดซื้อนมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 62)
จ้างจ้างคนงานทั่วไปปฏิบัตหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ฯ และงานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 62) 
จ้างบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 62) 
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ อบต.หัวฝายหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 62) 
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าทึ่ขับรถกู้ชีพ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 62)
 
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 62) 
จ้างจ้างคนงานทั่วไปปฏิบัตหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 62)  
จ้างบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 62)
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ อบต.หัวฝายหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 62)
 
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าทึ่ขับรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 62)
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 62)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฌาปนสถาน (ชนิดเตาคู่) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร บริเวณป่าช้าขี้หนอน
บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ต.ค. 62)
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองช่าง) อบต.หัวฝาย หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 62)
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองการศึกษาฯ) อบต.หัวฝาย หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 62)
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองคลัง) อบต.หัวฝาย หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 62) 
 
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ทะเบียนทรัพย์สิน อบต.หัวฝาย หรืองานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 62) 
จ้างจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานตกแต่งสวน
งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 62) 
จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินเอกชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฌาปนสถาน (ชนิดเตาคู่) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร บริเวณป่าช้าขี้หนอน
บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 62)
จ้างซ่อมแซมลูกรังเพื่อการสัญจรและการเกษตร ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 11
และหมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 62) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการปูผิวแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.ย. 62)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะชาบตู้แอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (28 ส.ค. 62)
ซื้อน้ำมันเชื้่อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่
ตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 62)
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หัวฝาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิิ.ย. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 
(โครงการก่อสร้างฯ ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 
(โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลี่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2561) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เม.ย. 62)
จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินเอกชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 62)
จ้างโครงการก่สอร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 62)
 
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10(โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 11 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าผึ้ง หมู่่ที่ 11 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
จ้างโครงการก่สอร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62) 
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ,
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 62) 
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 (โครงการก่อสร้างฯที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี
ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 (โครงการก่อสร้างฯ 
ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.พ. 62)     
   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 (โครงการก่อสร้างฯ 
ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ธ.ค. 2561)   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 (โครงการก่อสร้างฯ 
ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  (24 ธ.ค. 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ B1/2562 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 (โครงการก่อสร้างฯ 
ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยม ปี ประจำปีงบประมาณ 2561) (24 ธ.ค. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 (โครงการก่อสร้างฯ ที่ขอกันเงินเบิกเหลื่ยม
ปี ประจำปีงบประมาณ 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) (24 ธ.ค. 61)
รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกขยะ) ยี่ห้อ
อีซูซุ ทะเบียน 81-4690 แพร่ (6 พ.ย. 61)
รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว) โดยวิธี
วิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 61)
รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับ กองคลัง ทางด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 61)
รายงานขอซื้อขอจ้าง ขอซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับนักเรียนใน
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.หัวฝาย (31 ต.ค. 61)
รายงานขอซื้อขอจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับนักเรียนใน
โรงเรียน (อนุบาล –  ป.6) ที่สังกัด สพฐ. และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.หัวฝาย (31 ต.ค. 61)
รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่หมู่บ้าน สำหรับที่อ่านหนังสือ
ประจำหมู่บ้าน และที่ทำการ อบต.หัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 61)
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด    อบต.หัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 61)
จ้างแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 – 9
ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค. 61)
รายงานขอจ้างทำพวงมาลาถวานสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 61)
รายงานขอซื้อขอจ้างทำวิจัย เพื่อทำการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนของผู้รับบริการในด้านต่างๆ ของ อบต.หัวฝาย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 61)
รายงานขอจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินของเอกชน ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 61)
รายงานขอซื้อขอจ้างเหมาบุคคลทั่วไปดูแลเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 61)
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน และ
ศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.หัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 61)
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง (25 เม.ย. 61)
จ้างก่อสร้างผนังคอนกรีีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 
ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 61)  
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม
หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 61) 
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 61) 
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 61) 
 
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 61) 
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด
อบต.หัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 61) 
 
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด
อบต.หัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 61) 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนแอสฟัสติคอนกรีต ด้วยการปูผิวแอสฟัลติคอนกรีต
(Overlay) บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ม.ค. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง
ที่ตั้งข้างลานกีฬา หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (18 ธ.ค. 60)
ประกาศ จ้างบุคคลภายนอกเดินสำรวจข้อมูลภาคสนาม (14 พ.ย. 60) 
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 60) 
รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนชัย หมู่ 7 (31 ต.ค. 60)
รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ล้านช่องลม หมู่ 8 (31 ต.ค. 60) 
รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ล้านเหล่าเจริญ หมู่ 9 (31 ต.ค. 60) 
รายงานอซื้อขอจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ล้านเหล่าเจริญ หมู่ 9  (31 ต.ค. 60)
รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าผึึ้ง หมู่ 11 (31 ต.ค. 60)
จ้างเหมาคนงานทั่่วไปปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ อบต.หัวฝาย
หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค. 60) 
จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ อบต.หัวฝาย
หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค. 60)  
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยกำหนดระยะ
เวลาการจ้าง 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค. 60)  
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานตกแต่งสวน งานดูแลต้นไม้
สนามหญ้า ของอบต.หัวฝาย หรืองานอ่ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยกำหนดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค. 60)  
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานกู้ชีพ ของสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยกำหนดการจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค. 60)  
จ้างบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดการจ้างเป็นระยะเวลา
1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค. 60)    
จ้างดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของตำบลหัวฝาย
โดยวิธีฝังกลบ กำหนดจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค. 60)
จ้างคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ของ
สำนักงานและบริเวณ โดยรอบของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค. 60)
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน รายละเอียดแนบท้าย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 60)
ประกาศสอบราคา โครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4-9 (22 ก.ย. 60) 
ประกาศสอบราคา โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4, 6, 9 (15 มี.ค. 60)
ประกาศ เรื่อง ประกาศประมูลงานโครงการก่อสร้างถนนอคนกรีต
เสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (15 มี.ค. 60)  
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4-9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กรอนิกส์
(e-Auction) (13 ธ.ค. 59) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศประมูลงานโครงการก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริม
เหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (2 มิ.ย. 59)  
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำ (23 พ.ค. 59)
ประกาศ เรื่อง ประกาศประมูลงานโครงการก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริม
เหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  (7 เม.ย. 59)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ
คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.
(ครั้งที่ 3)  (17 มี.ค. 59)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ
คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.
(ครั้งที่ 2) (1 มี.ค. 59) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ
คสล. ก่อสร้างผนัง คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ตำบลหัวฝาย (11 ก.พ. 59)  

By huafai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp