อบต.หัวฝาย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ
IM-15-02-2566-01

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพ)
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคเหมาะสม กับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ)

จัดซื้อจัดจ้าง

แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
หัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
             แบบฟอร์ม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ขอรับการสนับสนุนน้ำ
เพื่อการอุปโภค-บริโภค

ขอรับบริการ
ขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

เอกสารแนะนำ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Education Template