เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายเรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562โดย1.การชำระภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 25632.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563งวดที่ 1 ชำระภายในเดือน ก.ย.2563งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน ต.ค.2563งวดที่ 3 ชำระภายในเดือน พ.ย.2563และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารครับ

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดย จ่าสิบตำรวจประยุทธ ดวงจันทร์ นายก อบต.หัวฝาย ได้อนุมัติดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 งบประมาณ 433,000.- บาท

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จำนวน 1,200 อัตรา จ้างงาน 5 เดือน เงินเดือน 9,000 บาท

Read more

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางอบต.หัวฝาย ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความต้องการให้ ศพด.อบต.หัวฝายจัดหาอาหารกลางวันให้

เนื่องจากสถานการณ์แพ

Read more