หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

รายชื่อเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อเด็กและเข้ากลุ่ม Line ของแต่ละห้องเรียนตามQR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้นะคะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย-รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565-ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2565สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ศพด.ได้เลยนะคะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย-รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565-ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2565 สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ศพด.ได้เลยนะคะ

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง อบต.ได้ ทางระบบออนไลน์ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย.64) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.64 )

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือก…

ประชาสัมพันธ์ จากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ พบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง แจ้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งฯ หรือแจ้งเบาะแสผ่าน ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.หัวฝาย หมายเลขโทรศัพท์ 054 660656 email : saraban@phrae-huafai.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หัวฝาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก.อบต.หัวฝาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หัวฝาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.หัวฝาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หัวฝายเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.หัวฝายในวันที่ 28 พ.ย.64 และสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก.อบต. ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ต.ค.64เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

Education Template