วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 ธ.ค. 64การแอบอ้างเรียกผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564(มท 0809.6/ว198 – ลว. 22 ธ.ค. 64) 
22 ธ.ค. 64บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564[เอกสารแนบ](มท 0808.2/ว3071 – ลว. 22 ธ.ค. 64) 
22 ธ.ค. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ(มท 0801.3/ว3060 – ลว. 22 ธ.ค. 64) 
22 ธ.ค. 64ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564(มท 0809.3/ว3061 – ลว. 22 ธ.ค. 64) 
22 ธ.ค. 64โครงการ (เทียนชนวน)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.3/ว3064 – ลว. 22 ธ.ค. 64) 
22 ธ.ค. 64สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0809.2/ว179 – ลว. 21 ธ.ค. 64) 
22 ธ.ค. 64การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 6[แบบรายงาน](มท 0810.7/ว2748 – ลว. 19 ธ.ค. 64) 
22 ธ.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ(มท 0810.8/ว3034 – ลว. 17 ธ.ค. 64) 
21 ธ.ค. 64แก้ไขคำผิด การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563(มท 0808.2/ว3052 – ลว. 21 ธ.ค. 64) 
21 ธ.ค. 64ภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[บัญชีแนบท้าย][จังหวัดตามบัญชีแนบท้าย](มท 0820.3/ว3051 – ลว. 21 ธ.ค. 64) 
21 ธ.ค. 64การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565(มท 0810.4/ว3048 – ลว. 21 ธ.ค. 64) 
21 ธ.ค. 64การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมาตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563(มท 0803.3/ว3050 – ลว. 21 ธ.ค. 64) 
21 ธ.ค. 64พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564(มท 0808.3/ว3043 – ลว. 20 ธ.ค. 64) 
21 ธ.ค. 64คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงาน (ครู) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561(มท 0809.4/ว45 – ลว. 20 ธ.ค. 64) 
20 ธ.ค. 64การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](มท 0808.3/ว3042 – ลว. 20 ธ.ค. 64) 
20 ธ.ค. 64แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2564[เอกสารแนบ](มท 0808.2/ว3031 – ลว. 17 ธ.ค. 64) 
20 ธ.ค. 64แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2564[เอกสารแนบ](มท 0808.2/ว3030 – ลว. 17 ธ.ค. 64) 
20 ธ.ค. 64แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0808.3/ว3016 – ลว. 17 ธ.ค. 64) 
20 ธ.ค. 64แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย][สิ่งที่ส่งมาด้วย][สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว3001 – ลว. 15 ธ.ค. 64) 
20 ธ.ค. 64ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม)(มท 0809.2/ว178 – ลว. 15 ธ.ค. 64) 

By huafai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp