ประกาศปิดการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของเด็กเล็ก ศพด.อบต.หัวฝาย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 จึงขอประกาศปิดการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563

By huafai

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp