เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางอบต.หัวฝาย ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความต้องการให้ศพด.อบต.หัวฝายจัดหาอาหารกลางวันให้ในช่วงปิดศูนย์ในกรณีพิเศษนีี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยและนำถุงผ้ามารับอาหารทุกครั้งด้วยค่ะ

By huafai

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp