วันที่นำขึ้นเรื่อง
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 
ประกาศ ก.ถ. หมวด 6 และ หมวด 7
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย ฉบับที่ 3 ปี 2563
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2558
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผล พ.ศ.2558
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขฯ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มฯ เสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

By huafai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp